KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01177441
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 23.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/311260
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
42.000 Litre Motorin 6.000 Litre Kurşunsuz Benzin 2021 Yılı için 21.000 Litre Motorin, 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin 2022 Yılı için 21.000 Litre Motorin, 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
01/01/2021 - 31/12/2022 TARİHLERİNDE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
CENGİZ TOPEL HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ


Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü 01/01/2021 - 31/12/2022 Tarihlerinde Akaryakıt Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/311260

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) CENGİZ TOPEL HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Emek Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi 268 KARTEPE/KOCAELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2623752222 - 2623752766
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü 01/01/2021 - 31/12/2022 Tarihlerinde Akaryakıt Ürünleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 42.000 Litre Motorin 6.000 Litre Kurşunsuz Benzin 2021 Yılı için 21.000 Litre Motorin, 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin 2022 Yılı için 21.000 Litre Motorin, 3.000 Litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2021 tarihinden itibaren, idarenin belirleyeceği periyotlarla 31.12.2022 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.07.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye Katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan almış olduğu, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden “Dağıtıcı Lisansı” nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
İhaleye Katılacak Akaryakıt Bayileri; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ nun yetki verdiği, “Dağıtıcı Lisansı” na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme boyunca geçerliliği devam eden “Bayilik Lisansı” nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
İhaleye Katılacak Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden, ihalenin yapılacağı tarihi ve sözleşme süresi boyunca almış olduğu, “Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu İşletim Ruhsatı” nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
İhaleye katılacak dağıtım ve pazarlama şirketinin, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alacağı Yetki Belgesi (K1-K2), nakliye esnasında araçta bulunacaktır.
İstekliler karayolu ile Akaryakıt ürünlerinin taşınmasını EPDK’dan alınan “Taşıma Lisanslarına” ve “Ulaştırma Bakanlığı yetki belgesine ” sahip kara araçları ile taşımayı yapacaktır. Bayii Lisansı sahipleri lisanslarına eklenmiş olması şartı ile kendi araçlarıyla taşıma yapabilirler. Lisans belgeleri talep edildiğinde İDARE yetkililerine ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR