ORBEL İNŞAAT, GÜVENLİK, TAAHHÜT, HİZMET, NAKLİYAT, TURİZM, SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

ORBEL İNŞAAT, GÜVENLİK, TAAHHÜT, HİZMET, NAKLİYAT, TURİZM, SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093879
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : DÜZ MAH. / DÜZ MAHALLE
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU AFİŞ 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/623548
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil), 30.000 Litre Motorin (Diğer), 3.000 Litre Benzin (Kurşunsuz Benzin- 95 Oktan veya Üzeri) Akaryakıt Ürünleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No: 14/101 Altınordu / ORDU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAMBAŞI DOĞA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI
ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH.HİZ.NAK.TURSAN.VE TİC.A.Ş.


ÇAMBAŞI DOĞA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/623548

1-İdarenin
a) Adresi : DÜZ MAH. KÜLTÜR CAD. NO:14/101 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4525055152 - 4522229252
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@orbel.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 60.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil), 30.000 Litre Motorin (Diğer), 3.000 Litre Benzin (Kurşunsuz Benzin- 95 Oktan veya Üzeri) Akaryakıt Ürünleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : Kabadüz İlçesi Musakırık Mahallesi Kabalak Küme Evleri adresinde işletmeciliğini yapmakta olduğumuz Çambaşı Doğa Tesisinde bulunan akaryakıt depolarına teslim edilecektir.
c)Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin sözlü veya yazılı talebi üzerine akaryakıt alımı peyder pey teslim edilecektir.31.12.2020 tarihinde sona erecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No: 14/101 Altınordu / ORDU
b)Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş olan Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösteren '' Dağıtıcı Lisansını'',
b) İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu Bayisi ise, Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş, Akaryakıt Dağıtım Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösteren '' Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini'' aslı veya dağıtım kuruşu tarafından onaylı suretini,
c) Enerji Piyasası Düzeneleme Kurumu tarafından verilmiş olan bayilik lisansını teklif dosyasında sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No: 14/101 Altınordu / ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Birim Fiyat teklif cetvelinin , birim fiyat hanesinde ondalık rakam olarak virgülden sonra en fazla beş basamak yazılabilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR