BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082833
Şehir : Konya / Beyşehir
Yayınlandığı Gazeteler

BEYŞEHİR İLK HABER 20.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/582381
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
300.000 LT AKARYAKIT 10.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 7.000 LT OTOGAZ 1.000 LT ADBLUE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HAMİDİYE MAHALLESİ 40811 SK NO: 9 BEYŞEHİR KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BEYŞEHİR BELEDİYESİ

2020 YILI AKARYAKIT, OTOGAZ VE ADBLUE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/582381

1-İdarenin

a) Adresi

:

HAMİDİYE MAHALLESİ 40811 SOKAK NO: 9 42700 BEYŞEHİR/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3325123399 - 3325121958

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@beysehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

300.000 LT AKARYAKIT 10.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 7.000 LT OTOGAZ 1.000 LT ADBLUE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüklenici, İdarenin (Beyşehir Belediyesi) hizmetinde kullanılan araçlara ihtiyaç nispetinde peyderpey, 24 saat süreyle Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Kademe Amirliğine ait motorin pompa istasyonuna Motorin, hizmete açık tutulan kendi adı altında işlettiği bayiliği bulunduğu akaryakıt satış istasyonlarından 95 oktan Benzin ve Otogaz dolumu ile ilgili hizmeti verecektir. İstenilen diğer ürünler idare isteğine göre peyderpey yada tamamı alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Alınacak Akaryakıt Ürünlerinden Belediyemize ihtiyaç olduğu zamanlarda görevli elemanımızca bildirilecektir. Bu bildirim yazılı veya sözlü olabilir. İhtiyaç olan Akaryakıt ürünlerinden istemi yapıldıktan sonra, sözleşmede geçen mücbir sebepler dışında 2 (İKİ) iş günü içerisinde; 8:00 - 15:30 saatleri arasında teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HAMİDİYE MAHALLESİ 40811 SK NO: 9 BEYŞEHİR KONYA

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu)'dan alınmış bayilik lisansı. (EPDK dan lisans almak için başvuruda bulunmuş ve lisans almaya hak kazandığı halde lisansı eline geçmemiş olanların; lisans almaya hak kazandığını belirtir EPDK' dan alınmış belge)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR