ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/564025
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin euro diesel - 15000 lt. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, İhale salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (MOTORİN(EURO DİESEL) 15000L LT

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERDEMLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜErdemli Orman İşletme Müdürlüğü AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (Motorin(euro diesel) 15000l LT mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/564025

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERDEMLİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akdeniz Mah. A.Türkes Bulvari 34 33740 ERDEMLİ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3245151219 - 3245153077
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (Motorin(euro diesel) 15000l LT
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin euro diesel - 15000 lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıtın teslimi Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet veya makam araçları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen bir durum( orman yangını ...vs)zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde akaryakıt sevkıyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır yer
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşin süresi 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01.01.2020; işi bitirme tarihi 31.12.2020 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Yüklenici, firmasının Taşıt Tanıma Sistemine sahip istasyonlarından; İdare araçlarının ihtiyacı nispetinde peyder pey yapacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen durum ( orman yangını vs ) zuhur etmesi ve idarenin talebi halinde akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.11.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, İhale salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a-İstekli bir'' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu '' ise Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b-İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun Bayisi '' ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi
c-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini
d-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri Açma ve İzin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR