KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/273908
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM AKARYAKIT (25000 LİTRE MOTORİN DİĞER VE 150 LİTRE K.BENZİN 95 OKTAN) MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seyran Mahallesi Dr.Vahdi YAMALIK Caddesi No: 125Akşehir/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 KALEM AKARYAKIT
DEVLET HASTANESİ -AKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/273908

1-İdarenin

a) Adresi

:

Seyran Mh. Dr. Vahdi Yamalık Cad. No:125 42560 AKŞEHİR/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3328122400 - 3328137905

c) Elektronik Posta Adresi

:

konyadhs1.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 KALEM AKARYAKIT (25000 LİTRE MOTORİN DİĞER VE 150 LİTRE K.BENZİN 95 OKTAN) MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Motorin Diesel Akşehir Devlet Hastanesi Baştabipliğinin isteği doğrultusunda araçların deposuna doldurulmak sureti ile peyder pey haftanın yedi günü yirmi dört saati boyunca teslimat yapılacaktır. Jeneratörler için alınacak motorin diesel Hastanemiz jeneratör dairesindeki depolara haftanın yedi günü yirmi dört saati boyunca idarenin isteği doğrultusunda teslim edilmek üzere peyder pey alınacaktır. K.Benzin (95 Oktan) Hastanemiz çim biçme makinalarıında kullanılmak üzere idarenin isteği doğrultusunda teslim edilmek üzere peyder pey teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Motorin Diesel Akşehir Devlet Hastanesi Baştabipliğinin isteği doğrultusunda araçların deposuna doldurulmak sureti ile peyder pey haftanın yedi günü yirmi dört saati boyunca teslimat yapılacaktır. Jeneratörler için alınacak motorin diesel Hastanemiz jeneratör dairesindeki depolara haftanın yedi günü yirmi dört saati boyunca idarenin isteği doğrultusunda teslim edilmek üzere peyder pey alınacaktır. K.Benzin (95 Oktan) Hastanemiz çim biçme makinalarıında kullanılmak üzere idarenin isteği doğrultusunda teslim edilmek üzere peyder pey teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Seyran Mahallesi Dr.Vahdi YAMALIK Caddesi No: 125Akşehir/KONYA

b) Tarihi ve saati

:

21.06.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair bayilik yazısını,
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini İdareye ibraz etmek zorundadır.
4-İhaleye katılacak olan firmaların İstasyon veya İstasyonlarının en az biri Hastanemize en fazla10 (on) KM uzaklıkta olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR