KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

KONYA KARAPINAR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/193582
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM MOTORİN (EURO DİZEL) ALIMI , 2. KISIM TÜPGAZ (PROPAN) ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karapınar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Ulus Mahallesi 133215. Sok. No: 1/A Karapınar/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MOTORİN (EURO DİZEL ) VE TÜPGAZ ( PROPAN )
DEVLET HASTANESİ -KARAPINAR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MOTORİN (EURO DİZEL ) VE TÜPGAZ ( PROPAN ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/193582
1-İdarenin

a) Adresi :ULUS MAHALLESİ 133215. SOKAK NO:1/A KARAPINAR KONYA 42400 MERKEZ KARAPINAR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası :3322240000 - 3322240010
c) Elektronik Posta Adresi :konyadhs15@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1. KISIM MOTORİN (EURO DİZEL) ALIMI , 2. KISIM TÜPGAZ (PROPAN) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :KARAPINAR DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihleri :İşe başlandıktan sonra sağlık tesisimize ait araçların ihtiyacına göre, şoför nezaretinde istasyondan peyder pey mal teslimi yapılacaktır. Sağlık tesisimizde kurulu olan Jeneratör için ise ihtiyaca göre peyder pey yüklenici tarafından jeneratör depolarına yerinde dolum yapılacaktır. İşe başladıktan sonra ihtiyaca göre,idarenin isteği doğrultusunda yüklenici firmaya sipariş verilmek sureti ile günlük, haftalık veya aylık olarak peyder pey mal teslimi yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Karapınar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu Ulus Mahallesi 133215. Sok. No: 1/A Karapınar/KONYA
b) Tarihi ve saati:09.05.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-5015 sayılı petrol piyasası kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,
2-İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik lisansı,
3-İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; Bayisi olduğu Akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karapınar Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karapınar Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi Ulus Mahallesi 133215. Sok. No: 1/A Karapınar/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR