BATMAN İLİ BALPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ürünleri (motorin ve 95 oktan kurşunsuz benzin) satın alınacaktır

BATMAN İLİ BALPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/178359
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balpınar Belediyesi İdari Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu/ Balpınar/BATMAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ (MOTORİN VE 95 O KTAN KURŞUNSUZ BENZİN) MAL ALIMI
BALPINAR BELEDİYESİ


Akaryakıt Ürünleri (Motorin ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/178359
1-İdarenin
a) Adresi : Balpınar Beldesi 1.Cadde 222 72000 Balpınar /Merkez/Batman
b) T elefon ve faks numarası : 4882572518 - 4882572509
c) Elektronik Posta Adresi : balpinar-belediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 36.000 litre MO TO RİN ile, 2- 4.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) T eslim yeri : Balpınar Belediyesine at araç-gereçlerin depolarına pompadan teslim edilecektir veya, yüklenici tarafından karşılanmak üzere idarenin göstereceği alana kurulacak seyyar pompadan Belediyenin araç-gereç parkında araç-gereçlerin depolarına doldurulmak suretiyle teslimat yapılacaktır.
c) T eslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 1 yıl/360 (üçyüzaltmış) gün süreyle söz konusu iş günü içerisinde peyder pey araç-gereçlerin depolarına doldurulmak veya variller ile idareye teslim edilecektir.
3- Yeterlik değerlendirilmesinin
a) Yapılacağı yer : Balpınar Belediyesi İdari Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu/ Balpınar/BATMAN
b) Tarihi ve saati : 15.04.2020 - 14:00
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet
belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş
Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım
Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım
Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Balpınar Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı/ Balpınar BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR