TEKİRDAĞ ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt ürünleri alınacaktır

TEKİRDAĞ ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699006
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

HABER TRAK 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/570289
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
42.000 Litre Motorin, 68.000 Litre Motorin(diğer/eurodiesel), 1000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2017 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü/ 100. Yıl Mah.Ormancı Sok.No:7 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TEKİRDAĞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/570289

1-İdarenin

a) Adresi

:

100.YIL. MAH. ORMANCI SOKAK NO:7 59100 SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası

:

2822615400 - 2822638880

c) Elektronik Posta Adresi

:

tekirdagisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

42.000 Litre Motorin, 68.000 Litre Motorin(diğer/eurodiesel), 1000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdaremizin merkezi Süleymanpaşa ilçesi ve bağlı Orman İşletme Şefliklerinin bulunduğu Malkara, Şarköy, Saray, Çerkezköy ilçeleri belediye hudutlarında veya bu hudutlara karayolu üzerinde en fazla 5(beş) km. mesafe dahilindeki Taşıt Tanıma yada benzeri Sistemli isteklinin akaryakıt istasyonları ile isteklinin sözleşmesinin bulunduğu akaryakıt firmasının tüm akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2018 tarihinde başlayıp, peyder pey 31.12.2018 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü/ 100. Yıl Mah.Ormancı Sok.No:7 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış, 31.12.2018 tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı,
b) Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş , ilgili Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi
d) İdaremizin merkez ve bağlı birimlerinin bulunduğu Tekirdağ Süleymanpaşa,Malkara,Şarköy,Saray ve Çerkezköy İlçelerinde ,İlçe belediye hudutlarında veya bu hudutlara karayolu üzerinde en fazla 5km (beş km) mesafe dahilinde kalan ve TTS (Taşıt Tanıma sistemi) ile Akaryakıt alınacak isteklinin veya isteklinin sözleşmesinin bulunduğu akaryakıt firmasının bayisi olan akaryakıt istasyonlarının, istekli tarafından Tasdikli listesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü/ 100. Yıl Mah.Ormancı Sok.No:7 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR