GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt ürünleri satın alınacaktır

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042976
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 27.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/407028
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
120.000 litre Motorin , 190.000 litre Euro Motorin ve 10.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gürsu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Zafer Mah. Beşevler Cad.No:5 Gürsu/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Belediyemiz Hizmet Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Ürünleri Mal Alımı İhalesi

Gürsu Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemiz Hizmet Araçlarında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Ürünleri Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/407028
1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mah.Beşevler Cad. No: 5 16580 Gürsu/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2243715013 - 2243715014
c) Elektronik Posta Adresi : seldacanlioglu@gursu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 120.000 litre Motorin , 190.000 litre Euro Motorin ve 10.000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin mal alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gürsu Belediye Başkanlığına kayıtlı araçlara Gürsu İlçesi sınırlarında bulunan istasyondan fiş düzenlenerek ihtiyaç kadar teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma akaryakıt istasyonundan akaryakıtı ,idarenin araçlarına istenilen miktarda ve cinste veresiye fişi karşılığında, araçların deposuna, pompa sistemi aracılığıyla 01/01/2020-31/12/2020 tarihine kadar pey-der pey teslim edecektir.Veresiye fişinin üzerine akaryakıt ikmal tarihi,akaryakıt cinsi,akaryakıt litre miktarı,aracın kaç kilometrede olduğu,aracın kurumu ve plakası,teslim alan kişinin adı soyadı,birimi ve birim amiri yazılacaktır. Fişlerin bir nüshası istasyon görevlisinde kalacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gürsu Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Zafer Mah. Beşevler Cad.No:5 Gürsu/BURSA
b) Tarihi ve saati : 18.09.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İstekli; akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun kendi ticari ünvanı adı altında aldığı istasyonlu bayilik lisansı sahibi ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgesi ve istasyonlu bayilik belgesi ile isteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi;
B )İstekli;herhangi bir dağıtım şirketinin istasyonlu bayisi ise; İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesi ve bayilik sözleşmesi ile İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesi;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılan firmaların, TSE standartlarına uygunluk belgeleri bulunacaktır. Benzin ;TS.EN-228’de ( uygulamada bulunan son şekliye) belirtilen özellikleri ihtiva edilecektir. Motorin ve Euro Motorin ;TS. EN 590’da ( uygulamada bulunan son şekliyle) belirtilen özellikleri ihtiva edecektir. Gerekli belgeler tekliflerle birlikte sunulacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Zafer Mah.Beşevler Cad.No:5 Gürsu/BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR