DHMİ BATMAN HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

DHMİ BATMAN HAVAALANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200962
Şehir : Batman
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/387995
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100.000 LT. MOTORİN(EURO DİZEL), 4.000 LT. KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Satın Alma ve İkmal Şefliği
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DHMİ BATMAN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 YILLARI İÇİN AKARYAKIT ALIMI İHALESİ

DHMİ BATMAN HAVALİMANI 2021-2022 YILLARI İÇİN AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/387995
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) BATMAN HAVA ALANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SİLVAN YOLU ÜZERİ 7. KM 72100 BATMAN MERKEZ/BATMAN
c) Telefon ve faks numarası : 4882180444 - 4882181005
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DHMİ BATMAN HAVALİMANI 2021-2022 YILLARI İÇİN AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 LT. MOTORİN(EURO DİZEL), 4.000 LT. KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Havalimanı ısı merkezi ve Beşiri radar istasyonunda bulunan ( yer üstü-yer altı) tankları dikkate alınarak uygun techizatla donatılmış tankerlerle teslim edilecektir
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2021 - 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.08.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Satın Alma ve İkmal Şefliği

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye Katılacak Olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları: herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinden ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir.
İhaleye Katılacak Akaryakıt Bayileri ise: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansı"na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden"Bayilik Lisanı"nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
İhaleye Katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden "Dağıtıcı Lisansı"nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
İstekli Firma Enerji Piyasası Denetleme Kurulundan alınmış bayilik lisans belgesinin aslını ya da noter onaylı suretini,
İstekli firma akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kurulluşunun bayisi olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter onaylı suretini verecektir.
İstekli firma teklif edeceği Akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgesinin aslını veya noter onyalı suretini ihale zarfında ibraz etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede akaryakıt ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR