SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/388740
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30000 Litre Motorin ve 1000 Litre Kurşunsuz Benzin Alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO : 1 K:2 SAVAŞTEPE/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI
SAVAŞTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası:2020/388740
1-İdarenin
a) Adresi:cumhuriyet mahallesi cumhuriyet caddesi NO:1 10580 SAVAŞTEPE/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası:2665521008 - 2665521243
c) Elektronik Posta Adresi:fenisleri@savastepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:30000 Litre Motorin ve 1000 Litre Kurşunsuz Benzin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Yüklenicinin akaryakıt istasyonundan alınacaktır.
c) Teslim tarihi:Yüklenicinin istasyonundan kiralık ve resmi plakalı araçlarımıza direk olarak Araçların Yakıt Depolarına Peyder Pey teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO : 1 K:2 SAVAŞTEPE/BALIKESİR
b) Tarihi ve saati:10.08.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-) İstekli , Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise ; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2-) İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş dan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3-) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapma üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu Bayilik Belgesini,
4-) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini, Bu belgelerin aslı veya Noter tasdikli suretlerini sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE Standartlarına veya Tüpraş Spesifikasyonlarına Uygunluk Belgesi istenmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO : 1 K:2 SAVAŞTEPE/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR