DHMİ GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

DHMİ GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01199677
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP 27 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/380837
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14.000 litre Kurşunsuz Benzin 100.000 litre Mazot-Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


Gaziantep Havalimanı 2021-2022 Mali Yıllları İhtiyacı Olan Euro-Diesel ve Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) Yakıtı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/380837

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) GAZİANTEP HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GAZİANTEP 27270 OĞUZELİ/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3425821111 - 3425821139
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Gaziantep Havalimanı 2021-2022 Mali Yıllları İhtiyacı Olan Euro-Diesel ve Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) Yakıtı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 14.000 litre Kurşunsuz Benzin
100.000 litre Mazot-Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğüne Teknik Şartname Ek-C de belirtilen yerlere
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2022 tarihine kadardır.Zaman aşımı durumunda her gün için ceza uygulanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.08.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
-İhaleye katılıcak Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesini ve Akaryakıt İstasyonu İşletim ruhsatını,
-İhaleye katılacak Akaryakıt Bayileri;herhangi bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Bayilik Belgesini,
-İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketleri ise ;Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden akaryakıt alımının yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu ''Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu'' olduğunu gösterir belgeyi,
-İhaleye katılacak Dağıtım ve Pazarlama Şirketi T.C Ulaştırma Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alacakları yetki belgesini (Kİ-142)
-İhaleye katılacak Dağıtım ve Pazarlama Şirketinin elinde bulunan akaryakıt dağıtım ve taşıma araçlarının trafik ruhsatı ile tehlikeli madde faaliyet belgesinin noter tasdikli suretleri teklif dosyasına eklenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu İhalede benzer iş olarak Akaryakıt alım-satım-dağıtım,nakliyat ve pazarlama firmaları ile akaryakıt satış firmaları ve bayileri kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR