ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183046
Şehir : Ordu / Gülyalı
Semt-Mahalle : HOŞKÖY MAH. / GÜLYALI
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU OLAY 01.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/332806
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7000 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 70000 LT. MOTORİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Ordu Giresun Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

2021-2022 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI (7000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN, 70000 LT MOTORİN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/332806

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Hoşköy Mahallesi Ordu Cad. 28/52 52010 GÜLYALI/ORDU
c)Telefon ve faks numarası : 4522262852 - 4522262835
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2021-2022 YILLARI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIMI (7000 LT KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN, 70000 LT MOTORİN)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7000 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 70000 LT. MOTORİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DHMİ ORDU GİRESUN HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 31.12.2022 tarihine kadar peyderpey teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Ordu Giresun Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Bayilik Lisans Belgesinin aslını veya noter onaylı sureti, Akaryakıt Satış istasyonları için; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli sureti, Akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketlerinin ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belgesinin noter tasdikli sureti, sözleşme imzalama aşamasında idareye sunacaktır.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ikinci bölüm Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları 44. Maddesinde 'İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı, gazyağı, yakıt nafta ve biodizel satışı yapamaz.' denilmekte olup, İstasyonsuz kategorisi altında bayilik lisansı almış firmalar ihaleye katılamaz.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Malların özellikleri TSE tarafından belirlenen güncel standartlara uygun olacaktır; ancak TSE tarafından revize edildiği takdirde, yerine yeni standartlar esas alınacaktır.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Akaryakıt ürünlerinin piyasaya arz isimlendirilmeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 09/01/2020 tarih ve 9116 sayılı Kurul Kararına göre yapılmıştır. Akaryakıt ürünlerinde aranan niteliklerde bu karar esas alınacaktır.
Akaryakıt Türleri Resmi İsmi GTİP No
Benzin Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2710.12.45.00.11
Motorin Motorin 2710.19.43.00.11
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurumları veya özel kuruluşlardan alınmış Akaryakıt Ürünleri alımına yönelik iş deneyim belgesi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR