DHMİ TRABZON HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

DHMİ TRABZON HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181975
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ 30.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/321532
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2021 -2022 Yılları için Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan) 10000 Litre, Motorin 130000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Dış Hatlar Terminal Binası Toplantı Salonu Ortahisar / TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) TRABZON HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü 2021-2022 Yılları Arası Akaryakıt Ürünleri (Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Motorin) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/321532
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) TRABZON HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : RIZE CAD. ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4623259952 - 4623259950
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü 2021-2022 Yılları Arası Akaryakıt Ürünleri (Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve Motorin)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 -2022 Yılları için Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan) 10000 Litre, Motorin 130000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İkmaller DHMİ Trabzon Havalimanı kuvvet santral binasında bulunan 2 adet 10.000 litre kapasiteli yer üstü motorin tanklarına, işletme garajı yanındaki otomasyon sistemli mobil akaryakıt istasyonunda bulunan 7.000 litre ve 5.000 litre kapasiteli yer üstü motorin tanklarına, 5.000 litrelik yer üstü kurşunsuz benzin tankına(Kurşunsuz benzin 95 oktan ), ve radar istasyonunda bulunan 25.000 litrelik 2 adet yer üstü motorin tanklarına dolum yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasında İDARE'nin akaryakıt ürünü ihtiyaçları (Kurşunsuz benzin 95 oktan - Motorin) ikmalini ,depolama kapasitelerine göre, YÜKLENİCİ, İDARE'nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda yapacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Dış Hatlar Terminal Binası Toplantı Salonu Ortahisar / TRABZON

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden ihalenin yapıldığı tarihte geçerli Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir. Ayrıca bayisi oldukları akaryakıt dağıtım şirketiyle imzaladıkları sözleşmenin aslını veya noter onaylı suretini de teklifiyle birlikte verecektir.
2- İhaleye katılacak akaryakıt bayileri ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansı" na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapıldığı tarihte geçerli "Bayilik Lisansı" nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir. Ayrıca bayisi oldukları akaryakıt dağıtım şirketiyle imzaladıkları sözleşmenin aslını veya noter onaylı suretini de teklifiyle birlikte verecektir.
3- İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım şirketleri ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu ihalenin yapıldığı tarihte geçerli "Dağıtıcı Lisansı" nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt ürünleri alımı, satımı ve dağıtımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR