ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ

Akaryakıt satın alınacaktır

ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/261055
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 8950 lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan), 14.850 lt Motorin (Diğer), olmak üzere Toplam 23800 LT akaryakıt alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ertuğrulgazi Mah. Kütahya yolu No:12 Tepebaşı Eskişehir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESKİŞEHİR TPEM MÜDÜRLÜĞÜ 01/07/2020-30/06/2021 YILLARI ARASINDAKİ AKARYAKIT ALIMLARI
TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR TPEM MÜDÜRLÜĞÜ 01/07/2020-30/06/2021 YILLARI ARASINDAKİ AKARYAKIT ALIMLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/261055
1-İdarenin
a) Adresi : Ertuğrulgazi mah. Kütahya yolu 12 26140 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223103434 - 2223103419
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehirtpemstn@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 8950 lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan), 14.850 lt Motorin (Diğer), olmak üzere Toplam 23800 LT akaryakıt alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Araç Tanıtım Cihazı (ATC) Sistemi ile, yükleniciye veya bayisi olduğu dağıtıcı firmaya ait istasyonlardan ihtiyaç nispetinde peyder pey araçların depolarına dolum yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaç olduğunda yükleniciye ait akaryakıt tankı ile idareye ait jeneratörlerin depolarına dolum yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Araç Tanıtım Cihazı (ATC) Sistemi ile, yükleniciye veya bayisi olduğu dağıtıcı firmaya ait istasyonlardan ihtiyaç nispetinde peyder pey araçların depolarına dolum yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaç olduğunda yükleniciye ait akaryakıt tankı ile idareye ait jeneratörlerin depolarına da dolum yapılacaktır. Araç Tanıtım Cihazı (ATC) Sistemi, montaj masrafı istekliye ait olmak üzere Eskişehir ili sınırları içerisinde istekli tarafından belirlenen yerde yapılacaktır. Araç Tanıtım Cihazı (ATC) Sisteminin araçlara montajı işe başlama tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde idarenin gözetiminde yapılacaktır. İdareye yeni araç tahsis edilmesi durumunda idarenin bildiriminden itibaren en geç 1 hafta içerisinde aynı montaj işlemi ücretsiz olarak istekli tarafından yaptırılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ertuğrulgazi Mah. Kütahya yolu No:12 Tepebaşı Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 10.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR