BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166388
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/253717
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bornova Belediyesi hizmetlerinde kullanılan araçlarda,iş makinelerinde ve jeneratörlerde kullanılmak üzere 2020 yılına ait akaryakıt alımı işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Kazımdirik Mah. 156 Sokak No:2 Bornova/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
BORNOVA BELEDİYESİ KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bornova Belediyesi hizmetlerinde kullanılan araçlarda,iş makinelerinde ve jeneratörlerde kullanılmak üzere 2020 yılına ait akaryakıt alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/253717
1-İdarenin
a) Adı : BORNOVA BELEDİYESİ KOORDİNASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ERGENE MAHALLESİ 2 SOKAK NO:7 35040 BORNOVA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2329992929 - 8506229874
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Bornova Belediyesi hizmetlerinde kullanılan araçlarda,iş makinelerinde ve jeneratörlerde kullanılmak üzere 2020 yılına ait akaryakıt alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 700.000 litre "Motorin (Diğer)", 10.000 litre "95 Oktan Kurşunsuz Benzin" alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin (diğer) yüklenicinin tankerleri ile Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde (Evka 3 Mah. 129/10 sok. No:41 Bornova/İzmir) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde (Ankara Cad.No:262 Pınarbaşı/Bornova/İzmir) kurulu olan istasyonlarımıza idarenin uygun gördüğü aralıklarda nakliye yoluyla alım yapılacaktır. 95 oktan kurşunsuz benzin, Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine dahil akaryakıt istasyonlarından idareye ait araçlara Veya yüklenicinin Bornova sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu var ise ATC ve Atos sistemi olmadan da 10 adet aracımıza bu istasyondan benzin alımı yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2020 tarihine kadar; Motorin (diğer) yüklenicinin tankerleri ile Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde (Evka 3 Mah. 129/10 sok. No:41 Bornova/İzmir) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde (Ankara Cad.No:262 Pınarbaşı/Bornova/İzmir) kurulu olan istasyonlarımıza idarenin uygun gördüğü aralıklarda nakliye yoluyla alım yapılacaktır. 95 oktan kurşunsuz benzin, Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine dahil akaryakıt istasyonlarından idareye ait araçlara Veya yüklenicinin Bornova sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu var ise ATC ve Atos sistemi olmadan da 10 adet aracımıza bu istasyondan benzin alımı yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.06.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bornova Belediyesi Kültür Merkezi Kazımdirik Mah. 156 Sokak No:2 Bornova/İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Her iki kısım İçinde;
1-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu ise; EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2- İstekli Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
3-İstekliler EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, istasyonlu bayilik belgesini sunacaklardır.
4-İstekliler ilgili belediyesinden alınmış, iş yeri açma ve çalıştırma ile ilgili ruhsat veya ruhsatları,
teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her iki kısım içinde;Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü akaryakıt alımı ile ilgili işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR