DİDİM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

DİDİM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157118
Şehir : Aydın / Didim
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ DİDİM 30.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/168822
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı Araçlara Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (Taşıt Tanıma) takılarak 40.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 60.000 Litre Motorin(Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Mah.1433 sok.No:10 DİDİM Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amiri odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI
DİDİM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


TAŞIT TANIMALI OTOMASYON SİSTEMİ İLE DİDİM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KUVVESİNE KAYITLI ARAÇ VE JENERATÖRLERİN AKARYAKIT İHTİYACI OLARAK 40000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 60000 LİTRE MOTORİN(DİĞER) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/168822

1-İdarenin
a) Adresi : EFELER MAH. 1433 SOK. DİDİM/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2568114300 - 2568114305
c) Elektronik Posta Adresi : didimlojistik@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı Araçlara Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (Taşıt Tanıma) takılarak 40.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 60.000 Litre Motorin(Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1-YÜKLENİCİ; Didim İlçesi Polis Sorumluluk Bölgesinde ve ilçe dışı görevlerde Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi veya her ne şekil adlandırılıyor ise İDARE' nin mevcut veya sonradan sisteme dahil edeceği araçlarına bayisi olduğu şirketin sisteme dahil ülke genelindeki tüm bayilerinden 24 saat esasına göre kesintisiz olarak akaryakıt ikmalinin yapılabilmesini sağlayacaktır. 2-YÜKLENİCİ; İdarece talep edilmesi halinde, talep edilen cins ve miktardaki malı İdarenin Didim İlçe Emniyet Müdürlüğünde ve Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliğinde bulunan jeneratörlerin depoları ile Didim Yat Marinada bulunan Deniz Teknesi ve Özel Harekata ait Deniz Botu depolarına malı getirerek yakıt ikmalini sağlayacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 31.05.2021 tarihi sonuna kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Efeler Mah.1433 sok.No:10 DİDİM Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amiri odası
b) Tarihi ve saati : 24.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Dağıtıcı Lisansını,
İstekli Akaryakıt Pazarlama Dağıtım Kuruluşu Bayisi ise dağıtım şirketi ile yapmış olduğu bayilik sözleşmesini (Bayilik Sözleşleşmesinin ihale konusu iş için idareyle yüklenici arasında yapılacak sözleşme süresini kapsayacak şekilde süresi bulunması gerekmektedir) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş sözleşme süresince geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Lisansını,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum veya Kuruluşlarına veya Özel Sektöre yapılan bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Akaryakıt Satışı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR