MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154874
Şehir : Mersin / Mezitli
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 23.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/155092
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
600.000 Lt Motorin(Diğer) ve 12.000 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk mah. Sanayi cad. No:24 Mezitli Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MEZİTLİ BELEDİYESİ

2020 YILI BELEDİYEMİZ HİZMET ARAÇ İLE MAKİNA EKİPMANLARIN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT ALIMI VE TESLİMİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/155092

1-İdarenin
a) Adı : MEZİTLİ BELEDİYESİ
b) Adresi : ATATÜRK MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:24 MEZİTLİ/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3243581005 - 3243570042
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2020 YILI BELEDİYEMİZ HİZMET ARAÇ İLE MAKİNA EKİPMANLARIN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT ALIMI VE TESLİMİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 600.000 Lt Motorin(Diğer) ve 12.000 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici akaryakıt teslimatı için Merkezi Mezitli Eski Mezitli Mahallesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere yarıçapı karayolu 7 km. olacak şekilde göstereceği bir istasyonunda ( kendisine ait veya bayisi bulunduğu teknik şartnamede özellikleri belirtilen akaryakıt dağıtım şirketine ait bir istasyonda ) akaryakıtı teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimat : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecek olup, akaryakıt teslimatı peyder pey 31/12/2020 tarihine kadardır. İhtiyaca göre günlük ve/veya haftalık olarak fasılalı bir şekilde periyodik olarak kısım kısım yapılacaktır.Yüklenici idarenin ihtiyacı olan aylık minimum 80.000,00 litre Motorin ile 1.250,00 litre Benzin miktarında akaryakıtları İdarenin talep etmesi durumunda karşılamakla yükümlüdür. Karşılanmadığı takdirde cezai yaptırımlar uygulanacaktır,
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Atatürk mah. Sanayi cad. No:24 Mezitli Belediyesi Encümen Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu " ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunun tesvik eden belgeyi ,
" Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale konusu iş için yapılacak sözleşme süresini de kapsayacak şekilde geçerliliği olan " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi" olduğunu gösterir belgeyi (aslı veya noter tasdikli suretini ), istekli gayri sıhhi müesseselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatını ,
İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeleri,
İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanısıra serbest bölge faaliyet izin belgesini aslı veya noter tastikli suretini teklifleri ekinde ibraz edeceklerdir
İstekli "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu " ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunun tesvik eden belgeyi ,
" Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve ihale konusu iş için yapılacak sözleşme süresini de kapsayacak şekilde geçerliliği olan " Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi" olduğunu gösterir belgeyi (aslı veya noter tasdikli suretini ), istekli gayri sıhhi müesseselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatını ,
İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösterir belgeleri,
İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanısıra serbest bölge faaliyet izin belgesini aslı veya noter tastikli suretini teklifleri ekinde ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel sektör kuruluşlarına akaryakıt satışı ile ilgili işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR