AYDIN KÖŞK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

AYDIN KÖŞK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01138534
Şehir : Aydın / Köşk
Yayınlandığı Gazeteler

MANŞET AYDIN 27.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/103387
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 75.000 Litre Motorin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köşk Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Altıeylül Mah. Dalama Cad. No:1 Köşk/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KÖŞK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜKurşunsuz benzin 95 oktan ve motorin (diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/103387

1-İdarenin


a) Adresi : Altıeylül Mah. Dalama Cad. No: 1 09570 Köşk/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2564613010 – 2564613096
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kosk.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.500 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve 75.000 Litre Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Alınacak akaryakıt, Köşk İlçesinde yüklenicinin bayisi olduğu akaryakıt istasyonundan araçların depolarına ve ihtiyaç olması halinde idarenin şantiyesine dökme olarak peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanılacak olup, alınacak akaryakıt sözleşme süresince araçların ihtiyacına binaen Köşk ilçesi içerisinde bulunan yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarından peyder pey alınacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde idarenin şantiyesine dökme olarak alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Köşk Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Altıeylül Mah. Dalama Cad. No:1 Köşk/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 23.03.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede akaryakıt ürünleri temini ve satışı işini yaptığını gösterir iş deneyim belgeleri ile tek fatura kapsamında özel sektöre yapılan satışları gösterir belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlarda; isteklinin akaryakıt verebileceği istasyonun kilometre cinsinden idareye (Altıeylül Mah. Dalama Cad. No:1 Köşk/AYDIN) uzaklığı, idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu sayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır. Bu formül idareden sadece gidiş yönünde 3 kilometreden sonraki akaryakıt istasyonları için uygulanacaktır. (Hak kaybına sebep olmamak için daha uzak istasyonlarda ilk 3 km hesaba katılmayacaktır)
A: Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat;
B: Teklif edilen birim fiyat;
C: İsteklinin akaryakıt verebileceği en yakın istasyonun kilometre cinsinden idareye uzaklığı
D: Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir kilometre için arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.
Her türlü akaryakıt cinsi için; A = B * ((C * D) + 1) formülü kullanılarak; ihale komisyonunca uygun bedel tespit hesap tablosu doldurulacak ve bu fiyatlar baz alınacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Köşk Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Altıeylül Mah. Dalama Cad. No:1 Köşk/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR