SEYHAN SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ

Akaryakıt satın alınacaktır

SEYHAN SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131233
Şehir : Mersin / Tarsus
Yayınlandığı Gazeteler

TARSUS YENİ DOĞUŞ 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/70207
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
135.000 Litre Motorin ve 25.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gökçeler Mh.Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:703/6A (Çukobirlik İçi) Seyhan/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


SEYHAN SAĞ SAHİL SULAMA BİRLİĞİ


Muhtelif cins ve miktarda akaryakıt ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2020/70207
1-İdarenin
a) Adresi: ATALAR MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 33800 YENİCE TARSUS/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası: 3246514271 - 3246512244
c) Elektronik Posta Adresi : seyhansagsahilsulama@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
135.000 Litre Motorin ve 25.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Birliğe ait araç ve motosikletler günlük akaryakıt ihtiyaçlarını pompa başında veresiye fişi ile alacaktır. İdareye ait iş makineleri için Mersin İli Tarsus İlçesi sınırları içerisinde Alifakı Mahallesi ve Verimli Mahallelerinde bulunan işletmelerdeki depolara ihtiyaç durumuna göre peyder pey dökme olarak alınacaktır.
c) Teslim tarihi:Sözleşmeye müteakip 2 gün sonra araçlar ve motosikletler veresiye fişi ile pompa başında alıma başlayacaktır. İş makineleri için idarenin Mersin İli Tarsus İlçesi Alifakı ve Verimli Mahallelerindeki depolarına idarenin ihtiyacı nispetinde yükleniciye sipariş verildikten 1 gün sonra teslim edilmek üzere peyder pey dökme olarak alınacaktır. Alımlar bu şekilde 365 gün içinde olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Gökçeler Mh.Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:703/6A (Çukobirlik İçi) Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati :09.03.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Alınacak akaryakıtla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, İdare ile yapılan sözleşme süresi boyunca geçerli olan dağıtıcı lisansı veya istasyonlu bayilik lisans belgesi .
Dağıtıcı lisansı veya istasyonlu bayilik lisans belgesinin aslını veya tasdikli suretini ihaleye katılım dosyası ile birlikte verecektir.
İstasyonlu akaryakıt bayisinin hangi akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ile sözleşmesi olduğunu belirtir belge ve bilgileri onaylı olarak teklif ile birlikte verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gökçeler Mh.Turhan Cemal Beriker Bulvarı N:703/6A (Çukobirlik İçi) Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR