EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129154
Şehir : Balıkesir / Edremit
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNCE KÖRFEZ 11.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/57543
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
74300 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 62950 LİTRE MOTORİN(DİĞER/EURODİESEL) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Eğitim Salonu - Hamidiye Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı 17 10300 - Edremit
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
EDREMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT TÜKETİM OTOMATİK SİSTEM (ATOS) İLE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE MOTORİN (Diğer/ Eurodiesel) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/57543

1-İdarenin
a) Adresi : Hamidiye Mahallesi Yilmaz Akpinar Bulvari No.17 10300 Yılmaz Akpınar EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663731114 - 2663731014
c) Elektronik Posta Adresi : edremit155@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 74300 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 62950 LİTRE MOTORİN(DİĞER/EURODİESEL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firma tarafından İdarenin araçlarına takılacak alan "Araç Tanıtım Sistemi " ile Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (ATOS) bulunan Edremit Belediye Sınırları içerisindeki Akaryakıt İstasyonlarından, İdarenin araçlarına ihtiyaç nisbetinde 24 saat esasına göre peyder pey alınacaktır ve teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : 10.03.2020 tarihinde işe başlanacak 10.03.2021 tarihinde sona erecektir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, Ön Mali Kontrol gereken hallerde, Ön Mali kontrolün uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde idare tarafından yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Eğitim Salonu - Hamidiye Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı 17 10300 - Edremit
b) Tarihi ve saati : 05.03.2020 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.İstekli bir"Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşu"ise;Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren Belge
2.İstekli bir "akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Teklif sahibinin Bayisi olduğunu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi,
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik belgesi,
4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye Başkanlığından alınmış olan İş yeri açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Petrol ve Petrol Ürünleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği - Hamidiye Mahallesı Yılmaz Akpınar Bulvarı No:17 10300 - Edremit adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR