GÜMRÜK VE TİC. BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

GÜMRÜK VE TİC. BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128249
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 08.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/52434
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
90.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) ALINACAKTIR. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. TİCARET BAKANLIĞI Eskişehir Yolu Yerleşkesi Ek Hizmet Binası eklentisi (B Blok) İhale Salonu Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 (B Blok) Çankaya/ ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TİCARET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/52434

1-İdarenin
a) Adı : T.C. TİCARET BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 (B Blok) - Çankaya / ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : (312) 449 4041- 4046 - 3124494045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 90.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) ALINACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/05/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında; Taşıtlar için kullanılacak akaryakıt İsteklinin akaryakıt istasyonundan Bakanlık taşıtlarının depolarına konulacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İhtiyaç duyulan akaryakıt, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/05/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında; Taşıtlar için kullanılacak akaryakıt İsteklinin akaryakıt istasyonundan Bakanlık taşıtlarının depolarına konulacaktır. İdare söz konusu sayaçları tetkik ve kontrol etme hakkına sahip olup, gerekli gördüğünde akaryakıtın tahlilini numune almak suretiyle uygun gördüğü kamu kurumlarında yaptıracak, tahlil sonucu teknik özellikleri taşımadığı anlaşılan akaryakıttan doğan her türlü zarar ve ziyan ile yaptırılacak tahlil giderleri Yükleniciden tahsil edilecektir. Akaryakıt alımı, iki nüshalı olarak hazırlanan akaryakıt fişi (akaryakıt fişinde İdarenin adı, fişin seri nosu, istek tarihi, aracın plakası, km'si, akaryakıtın cinsi, birim fiyatı, miktarı, tutarı, yakıtı teslim eden ve alanın adı-soyadı ile imzaları bulunacak) tanzim edilerek, aslının akaryakıt bayiine verilmesi ile gerçekleştirilecektir. İdarede kalan nüsha ile Yüklenicide kalan asıl nüsha arasında mutabakat sağlandığı taktirde fatura düzenlenecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.05.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2020 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. TİCARET BAKANLIĞI Eskişehir Yolu Yerleşkesi Ek Hizmet Binası eklentisi (B Blok) İhale Salonu Adres: Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151 (B Blok) Çankaya/ ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,

2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,

3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesi gereğince Bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan ve İşyeri Açma ve İzin Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; kamu veya özel sektörde tek sözleşme kapsamında tamamlanmış akaryakıt alımı işleridir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR