TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/27983
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
27.000 litre Motorin (Diğer) (EuroDizel) b) 3.500 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arifiye Mah. Bilir Sok. No:3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT [27000 Litre MOTORİN (DİĞER) (EURO DİZEL) VE 3500 Litre 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN]

alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/27983
1-İdarenin
a) Adresi : Arifiye Mah. Bilir Sok. No:3 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 222 3250060 - 222 3351044
c) Elektronik Posta Adresi : bolge5.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : a) 27.000 litre Motorin (Diğer) (EuroDizel) b) 3.500 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Eskişehir ili Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe sınırları içinde en az 1’er istasyonda ve Türkiye genelinde 81 ildeki anlaşmalı olduğu istasyon bayisinden.
c) Teslim tarihi : Alıma konu akaryakıt ürünleri idarece belirlenen zamanlarda idarenin ihtiyacı nispetinde, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 12 ay süre ile 16.03.2021 tarihine kadar yükleniciye ait veya yüklenici tarafından belirtilen listede yer verilen bayilere ait istasyonlardan idarenin araçları tarafından peyderpey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Arifiye Mah. Bilir Sok. No:3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat gereğince;
1) İstekli "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, isteklinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belge;
2) İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise, isteklinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi;
3)İstekli dağıtıcı ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan dağıtıcı lisansı,
4)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan "İstasyonlu Bayilik Lisansı" ile işin bitim tarihine kadar geçerli bayilik sözleşmesi,
5) İsteklinin işyerinin bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış iş yeri açma ve izin belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Arifiye Mah. Bilir Sok. No:3 Odunpazarı / ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
a) İhaleyi alan firma, idareye ait araçların (varsa kiralık araçlar dahil) tümüne taşıt tanıma sistemini hiç bir ücret talep etmeden en geç 5 (beş) gün içerisinde takacaktır. b) Alınacak akaryakıtın İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı ve ihale dokümanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı petrol piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, yılda 2 defa olmak üzere İdarece istenildiği taktirde belirlenen zamanlarda laboratuvar muayenesi yaptırılacaktır. Muayene sonucunda uygun çıkmayan mallar aynı gün araçların depolarından geri alınacaktır. Yapılacak tüm masraflar ve muayene bedelleri yükleniciye aittir. c) Akaryakıt alınacak firmanın İdare Binasına uzaklığı en fazla 12 km olmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR