PAYAS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

PAYAS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118402
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

İLK KURŞUN 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/9985
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9000 LİTRE 95 OKTAN BENZİN VE 30.000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN AKARYAKIT ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARACAMİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:78 31600 PAYAS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PAYAS/ HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


9000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 30000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/9985
1-İdarenin
a) Adresi : KARACAMİ MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO: 78 31600 PAYAS/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3267551888 - 3267555770
c) Elektronik Posta Adresi : yildirim.yildiz@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
9000 LİTRE 95 OKTAN BENZİN VE 30.000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN AKARYAKIT ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YÜKLENİCİNİN AKARYAKIT İSTASYONU PAYAS/ HATAY
c) Teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra 07/03/2020 tarihinden 07/03/2021 tarihine kadar

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARACAMİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO:78 31600 PAYAS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI PAYAS/ HATAY
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınmış "İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı" aslı veya tasdikli suretinin verilmesi.
2- İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı tarihi kapsayacak şekilde alınmış teklif sahibinin meskul dağıtım kuruluşunun ihale konusu petrol ürünlerinin bayisi olduğunu teşvik eden belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi.
3-İhalekonusu mal alımı ile ilgili Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatının aslı veya tasdikli suretinin verilmesi.
4- İhale konusu mal alımı ile ilgili İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının aslı veya tasdikli suretinin verilmesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAYAS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR