KAHRAMANMARAŞ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KAHRAMANMARAŞ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01112257
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ MANŞET 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/728068
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin: 45.000 litre, Kurşunsuz Benzin: 2.000 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Menderes Mah. 9. Sok. No: 49 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ

2020 Yılı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/728068

1-İdarenin

a) Adresi

:

MENDERES MAHALLESİ 9. SOKAK NO: 49 46060 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası

:

3442313212 - 3442313219

c) Elektronik Posta Adresi

:

kahramanmaras@tarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin: 45.000 litre, Kurşunsuz Benzin: 2.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İl Müdürlüğümüz araçlarının sözleşme süresi içerisindeki günlük ihtiyaçlarına binaen yüklenicinin akaryakıt otomasyon sistemine bağlı istasyonlardan, İdaremiz araçları istasyona geldikçe peyder pey teslimat yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

İl Müdürlüğümüz araçlarının sözleşme süresi içerisindeki günlük ihtiyaçlarına binaen yüklenicinin akaryakıt otomasyon sistemine bağlı istasyonlardan, İdaremiz araçları istasyona geldikçe peyder pey teslimat yapılacaktır. 31.12.2020 tarihine kadar.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Menderes Mah. 9. Sok. No: 49 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saati

:

04.02.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli Bir "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama Kuruluşu " ise; EPK tarafından verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2- İstekli Bir "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3- İstekliye EPDK'dan Bayilik yapmak üzere verilmiş İstasyonlu Bayilik Belgesini,
4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin belgesini,
Bu belgelerin ihale zarfında sunulması zorunludur

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Menderes Mah. 9. Sok. No: 49 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR