GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01104068
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 20.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/641736
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
80.000 Litre Motorin (Diğer) ile 2.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Akaryakıt Alımı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak, No:4 Gemlik/BURSA.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/641736

1-İdarenin
a) Adresi : Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak No:4 16600 Gemlik/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2245248813 - 2245248813
c) Elektronik Posta Adresi : gemlik.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 Litre Motorin (Diğer) ile 2.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Akaryakıt Alımı.

b) Teslim yerleri : Kurumumuzun ihtiyacı olan Akaryakıtlar yurt genelinde “Taşıt Tanıma Sistemi” ne sahip olan firmalar ve bayilerde bulunan Akaryakıt pompalarına idare araçlarının depolarına peyder pey alım yapılacaktır. Ayrıca İşyurdu Müdürlüğüne bağlı Atölyelerin Akaryakıt Depolarına Tankerler vasıtasıyla Motorin (Diğer) alımı yapılacaktır. Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak, No:4 Gemlik/BURSA.
c) Teslim tarihleri : İdare ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde mal alımına başlanacaktır. 31.12.2020 tarihinde iş bitirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak, No:4 Gemlik/BURSA.
b) Tarihi ve saati : 14.01.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ihalenin yapıldığı yılı kapsayan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli fotokopisini sunmaları zorunludur.
2) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise EPDK' dan almış olduğu bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunmaları zorunludur.
3) Akaryakıt istasyonu açma ve işletme ruhsatı veya en az iki yıllık geçici süreli faaliyet göstermesi yönünde verilen ruhsatın aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak ihaleye konu alımla, nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu ve ya özel sektöre akaryakıt satımı ve pazarlama işleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Satın Alma Birimi, Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak, No:4 Gemlik/BURSA. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR