ERZURUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ERZURUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01100479
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEBAKIŞ 12.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/631273
İşin Yapılacağı Yer
:
İl Müdürlüğümüz ile bağlı yurt müdürlükleri ve ilçe tesisleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI AKARYAKIT (BENZİN, MOTORİN) ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/631273
1-İdarenin

a) Adresi : Yakutiye Spor Kampüsü Aziziye Yolu Üzeri Kazım Karabekir Stadyumu Yanı 25100
YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4423280220 - 4423280045
c) Elektronik Posta Adresi : erzurum@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 LİTRE BENZİN 60.000 LİTRE MOTORİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Müdürlüğümüz ile bağlı yurt müdürlükleri ve ilçe tesisleri
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalandığının, idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren İdarenin talebi üzerine mal teslim edilecek/ işe başlanacaktır. İşin süresi 365 gündür. İşe başlama tarihi 01.01.2020 işi bitirme tarihi 31.12.2020 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Malın teslimi bu tarihler arasında yüklenici firmanın Taşıt Tanıma Sistemine sahip istasyonlarından İdare araçlarının ve tesislerde bulunan jeneratörlerinin ihtiyacı nispetinde peyder pey yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 30.12.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş ve sözleşme süresince geçerli olan dağıtıcı lisansının aslı veya noter onaylı sureti.
b) İsteklinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi olması halinde bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşuna ait ihalenin yapıldığı yıl içinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan ve sözleşme süresince geçerli olan bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter onaylı olması.
c) Akaryakıt dağıtım firmasından alınan yetkili satıcı belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakutiye Spor Kompleksi Aziziye Yolu Üzeri adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR