KAYSERİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KAYSERİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098966
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HAKİMİYET 2000 10.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/646257
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13000kg propan(dökme gaz),2500lt kurşunsuz benzin 95 oktan , 70000lt motorin( biodizel ihtiva eden), 12000lt jeneratör yakıtı(motorin), 1000lt çim biçme makinası ve ATM yakıtı benzin( 95 oktan), 5000lt eksoz gazı katalizör sıvısı(adblue) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:201 Melikgazı/ KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimler, araçlar, jeneratörler, çim biçme makinaları ve ATMler için 2020 yılında ihtiyaç duyulan çeşitli cins ve miktarda akaryakıt, propan (dökme gaz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/646257

1-İdarenin
a) Adresi : Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı 201 38080 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523324430 - 3523324343
c) Elektronik Posta Adresi : kayseri@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13000kg propan(dökme gaz),2500lt kurşunsuz benzin 95 oktan , 70000lt motorin( biodizel ihtiva eden), 12000lt jeneratör yakıtı(motorin), 1000lt çim biçme makinası ve ATM yakıtı benzin( 95 oktan), 5000lt eksoz gazı katalizör sıvısı(adblue)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1.Kısım LPG (Propan): Teknik şartnamede adı geçen ilçe müdürlüklerine teslim edilecektir. 2. Kısım: Jeneratör Yakıtı ve Egzos gazı katalizör sıvısı (Adblue): Müdürlüğümüze bağlı Tesis ve Yurt Müdürlüklerine, Akaryakıt :Yüklenicinin göstereceği İl Merkezinde bulunan Akaryakıt İstasyonundan
c) Teslim tarihi : İdare araçları için ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerini yükleniciye ait kayseri Merkez İlçelerindeki dağıtım tesisinden peyder pey pompa teslimi şeklinde alacak, propan ( dökme gaz) idarenin ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren 7 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey yüklenici firmaya ait tankerle İl Müdürlüğü, İl ve İlçe Spor Tesislerine teslim edilecek


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:201 Melikgazı/ KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 06.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Kurumundan alınan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım yapma ve pazarlama lisans belgeleri: İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; Teklif Sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, İstekilinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:201 Melikgazı/ KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR