SARIGÖL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

SARIGÖL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096352
Şehir : Manisa / Sarıgöl
Yayınlandığı Gazeteler

SARIGÖL GÜNDEM 06.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/641467
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8960 litre motorin (diğer) ile 2190 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (diğer)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:16 Sarıgöl/Manisa
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIGÖL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2020 YILINDA KULLANACAKLARI AKARYAKIT ALIMI
SARIGÖL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜSarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2020 yılında kullanacakları akaryakıt alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/641467
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 16 45470 SARIGÖL/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2368671040 - 2368673800
c) Elektronik Posta Adresi : sarigol@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8960 litre motorin (diğer) ile 2190 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet araçlarına akaryakıt benzin istasyonundan idarenin uygun gördüğü ihtiyaç duyulan miktarda fiş karşılığında depolarına konulmak suretiyle, jeneratöre hizmet binasında bulunan jeneratörün deposuna ihtiyaç duyulan miktarda konulmak suretiyle.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinde başlamak üzere 365 gün olup 31.12.2020 tarihinde sona erer. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet araçlarına akaryakıt benzin istasyonundan idarenin uygun gördüğü ihtiyaç duyulan miktarda fiş karşılığında depolarına konulmak suretiyle peyderpey , jeneratöre hizmet binasında bulunan jeneratörün deposuna ihtiyaç duyulan miktarda konulmak suretiyle.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No:16 Sarıgöl/Manisa
b) Tarihi ve saati : 16.12.2019 - 11:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Epdk Lisans İzin Belgesi.ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Emniyet Müdürlüğü (Destek Büro Amirliği) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR