KOCAELİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KOCAELİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/622108
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ovacık Mah. Burçak Sok. No:15 Başiskele-KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT (25000 LİTRE MOTORİN VE 1000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
Akaryakıt (25000 Litre Motorin ve 1000 Litre Kurşunsuz Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/622108
1-İdarenin
a) Adresi : Ovacık Mahallesi Burçak Sokak 15 41140 kullar BAŞİSKELE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623121300 - 2623121310
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli.imi@tarimnet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Motorin (Diğer):25000 Litre ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan):1000 Litre.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Alınacak akaryakıtın alımı elektronik Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ve gerektiğinde teslim fişleri vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Ay içerisinde alınan akaryakıt ay sonunda faturalandırılacak ve ödemesi gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : Alınacak akaryakıtın alımı elektronik Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ve gerektiğinde teslim fişleri vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Ay içerisinde alınan akaryakıt ay sonunda faturalandırılacak ve ödemesi gerçekleştirilecek olup; ödemesi Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ovacık Mah. Burçak Sok. No:15 Başiskele-KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 11.12.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli ana dağıtım şirketi ise akaryakıt ürünlerinin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak EPDK dan alınmış "dağıtıcı lisansı" nı, istekli bir ana dağıtım şirketinin bayisi ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak "bayilik lisansı" ile birlikte Ana Dağıtım Şirketiyle yapmış olduğu sözleşmesinin aslı veya onaylı suretini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Kurşunsuz Benzin : ( 95 Oktan ) TS. EN-228’de (uygulamada bulunan son şekliyle) belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.
Motorin: TS.3082 EN-590’da (uygulamada bulunan son şekliyle) Otomotiv Yakıtları – Dizel ( Motorin ) – “Gerekler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun başlıklı özellikleri ihtiva edecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR