İZMİR İZFAŞ

Akaryakıt satın alınacaktır

İZMİR İZFAŞ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093779
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/629220
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) – 5.500 Litre Motorin (Diğer) – 65.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüklenici istasyonu ve taşıt tanıma sistemine dahil olan istasyonlar.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZFAŞ - Fuar İzmir Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR


İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİC. A.Ş.

Akaryakıt alımı işi (Taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt alımı), 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/629220

1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324971188 - 2324971190
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@izmirfair.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) – 5.500 Litre
Motorin (Diğer) – 65.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yüklenici istasyonu ve taşıt tanıma sistemine dahil olan istasyonlar.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 31.12.2020 tarihine kadar 12 ay süreyle, yüklenici istasyonu ve taşıt tanıma sistemine dahil olan istasyonlarda idare araçlarına peyderpey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZFAŞ - Fuar İzmir Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan Akaryakıt Dağıtım Yapma ve Lisans Belgeleri,
2- Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise, EPDK'dan alınan bayilik belgesi,
aslını veya noter onaylı suretini veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZFAŞ Satınalma Müdürlüğü - Fuar İzmir Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR