GEYVE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

GEYVE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093698
Şehir : Sakarya / Geyve
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SAKARYA 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/619413
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, Pamukova İşletme Şefliği ve Taraklı İşletme Şefliği hizmet vasıtaları ve iş makinalarına toplam 112000 litre motorin, 400 litre kurşunsuz benzin ve 6 kalem madeni yağ alım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Geyve Orman İşletme Müdürlüğü idare binası; Konyalı Alibey caddesi Tepecikler Mah. No:121 Geyve/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEYVE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT ALIMI

Geyve Orman İşletme Müdürlüğü,Pamukova İşletme Şefliği ve Taraklı İşletme Şefliği hizmet vasıtaları ve iş makinalarına 2020 yılında kullanmak üzere toplam 112000 litre motorin, 200 litre kurşunsuz benzin(95 oktan) ve 6 kalem madeni yağ alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/619413

1-İdarenin
a) Adresi : Tepecikler Mahallesi Konyali Alibey Caddesi 121 54700 GEYVE/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2645171479 - 2645170042
c) Elektronik Posta Adresi : geyveisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, Pamukova İşletme Şefliği ve Taraklı İşletme Şefliği hizmet vasıtaları ve iş makinalarına toplam 112000 litre motorin, 400 litre kurşunsuz benzin ve 6 kalem madeni yağ alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenicinin göstereceği Akaryakıt pompa istasyonundan akaryakıt fişi karşılığı ihtiyaç duyuldukça peyder pey İdareye ait araçlara teslim edilecektir. Madeni Yağlar, ihtiyaç halinde peyder pey alınacaktır. Geyve Orman İşletme Müdürlüğü için Geyve Belediyesi , Pamukova Orman işletme Şefliği için Pamukova Belediyesi, Taraklı Orman işletme Şefliği için Taraklı Belediyesi sınırlarında ki akaryakıt istasyonlarından ayrı ayrı temin edilecektir
c) Teslim tarihi : Akaryakıtlar ihale sonucu yapılacak sözleşmeyi müteakip 31.12.2020 tarihine kadar Akaryakıt fişi karşılığı, İdareye ait araçlara, ihtiyaca göre peyder pey yüklenicinin akaryakıt pompa istasyonundan teslim edilecektir. Madeni Yağlar ihale sonucu yapılacak sözleşmeyi müteakip 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey işletme müdürlüğü merkezinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Geyve Orman İşletme Müdürlüğü idare binası; Konyalı Alibey caddesi Tepecikler Mah. No:121 Geyve/SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) Teklif veren isteklinin; Teklif verdiği mala ait T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen, iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı belgesinin aslını veya noter onaylı suretini teklif kapsamında sunacaklardır.

B)Teklif veren istekli; bayisi olduğu kuruluştan alınmış bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesinin aslını veya noter onaylı suretini teklif kapsamında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR