EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093239
Şehir : Edirne
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/619931
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40.000 Litre Eurodizel Motorin ve 500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, LOZAN CADDESİ KARAAĞAÇ YOLU NO:12 EDİRNE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EURODİZEL MOTORİN VE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


EURODİZEL MOTORİN VE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/619931

1-İdarenin
a) Adresi : LOZAN CADDESİ KARAAĞAÇ YOLU 22050 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842231309 - 2842239151
c) Elektronik Posta Adresi : edirneisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 Litre Eurodizel Motorin ve 500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE İŞLETME SINIRLARINDAKİ UZUNKÖPRÜ İŞLETME ŞEFLİĞİ
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar idarenin ihtiyacına göre idareye ait alım fişi karşılığı peyder pey teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, LOZAN CADDESİ KARAAĞAÇ YOLU NO:12 EDİRNE
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik lisansı (istasyonlu)belgesini ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım şirketinden alınacak ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesini teklif kapsamında sunması zorunludur.
2-İsteklinin, Edirne İl merkezinde en az bir adet ve Uzunköprü İlçesinde de en az bir adet Taşıt Tanıma Sistemine sahip bayisi bulunması zorunludur.
3-İsteklinin, teklifi kapsamındaki Türkiye genelindeki Taşıt Tanıma Sistemine sahip bayilerden de akaryakıt alınabilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDİRNE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, LOZAN CADDESİ KARAAĞAÇ YOLU NO:12 EDİRNE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR