GÖKSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

GÖKSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01092690
Şehir : Kahramanmaraş / Göksun
Yayınlandığı Gazeteler

YAYLA GÖKSUN 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/622010
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12000 Litre Dizel Yakıt (EN 590) 200 Litre Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kızılcaoba Mah.Pınarbaşı Cad.Anadolu Sok.No:30 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ adresindeki Elbistan Orman İşletme Şefliği
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÖKSUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN-ELBİSTAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ HİZMETLERİNDE 2020 YILI İÇERİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE 12000 LİTRE MOTORİN VE 200 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN ALIM İŞİ

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÖKSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Göksun Orman İşletme Müdürlüğü Afşin-Elbistan Orman İşletme Şefliği Hizmetlerinde 2020 Yılı İçerisinde Kullanılmak Üzere 12000 Litre Motorin ve 200 Litre Kurşunsuz Benzin Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/622010

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GÖKSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KAYABASI MAHALLESI AYHAN TANER EKICI BULVARI NO:21 46600 GÖKSUN/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası : 3447141018 - 3447141253
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Göksun Orman İşletme Müdürlüğü Afşin-Elbistan Orman İşletme Şefliği Hizmetlerinde 2020 Yılı İçerisinde Kullanılmak Üzere 12000 Litre Motorin ve 200 Litre Kurşunsuz Benzin Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12000 Litre Dizel Yakıt (EN 590) 200 Litre Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt alındı fişi karşılığında, Afşin İlçe Merkezindeki veya Elbistan ilçe merkezindeki veya Afşin-Elbistan arası D330 Karayolu güzergahı üzerinde bulunan ilgili akaryakıt istasyonundan
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2020 tarihi dahil, bu tarihler arasındaki sürede idarenin ihtiyacı olduğunda idarenin akaryakıt tüketen her türlü araç ve makinasına sürekli olarak teslimat yapılabilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kızılcaoba Mah.Pınarbaşı Cad.Anadolu Sok.No:30 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ adresindeki Elbistan Orman İşletme Şefliği


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşları ile bunların bayileri teklif verebileceklerdir.
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR