KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092219
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

BURASI ÇANAKKALE 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/620697
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BENZİN 95 OKTAN 6000 LT MOTORİN 160000 LİTRE LPG 700 LT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KEPEZ BELEDİYESİ CUMHURİYET MAH SAHİLYOLU CAD NO 2 KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KEPEZ BELEDİYESİ


2020 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/620697

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURIYET MH. SAHİLYOLU CAD 2 A BLOK KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE 17110 ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2862635013 - 2862636264
c) Elektronik Posta Adresi : muhasebe@kepez.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : BENZİN 95 OKTAN 6000 LT MOTORİN 160000 LİTRE LPG 700 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KEPEZ BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANLASINI MÜTEAKİP ALIM İŞİNE BAŞLANACAKTIR ALIM İŞİ 31.12.2020 DE SONA ERECEKTİR

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KEPEZ BELEDİYESİ CUMHURİYET MAH SAHİLYOLU CAD NO 2 KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, EPDK'dan alınmış Dağıtıcı Lisansı, isteklinin Akaryakıt Dağıtım Bayisi olması durumunda ise EPDK'dan alınmış Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt ve dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli sureti)
İstekli dağıtım kuruluşu ise kendisinin, bayi ise bayisi olduğu dağıtım kuruluşunun Tüpraş Rafinerisinden akaryakıt almaya ve dağıtım yapmaya yetkili olduğunu gösteren EPDK veya Tüpraş belgesi. (İş ortaklıklarında, iş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur.)
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini
AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN TSE VEYA TÜPRAŞ UYGUNLUK BELGELERİNİ TEKLİF EKİNDE SUNACAKLARDIR
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN TSE VEYA TÜPRAŞ STANDARTLARINA UYGUN OLDUĞUNU BELİRTEN BELGELERİ TEKLİF EKİNDE SUNACAKLARDIR

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIMI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KEPEZ BELEDİYESİ CUMHURİYET MAH SAHİLYOLU CAD NO 2 A KEPEZ MERKEZ ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR