AKÇAKALE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

AKÇAKALE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092218
Şehir : Şanlıurfa / Akçakale
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA OLAY 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/592312
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Diğer) ve 75.000 Litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 90.000 litre akaryakıt alınacaktır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Araçları Depolarına ve Hizmet Binalarında bulunan Jeneratörlerin Yakıt Tankları Depolarına
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Destek Büro Amirliği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:10 Akçakale/ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKÇAKALE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Diğer) ve 75000 Litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 90000 Litre akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/592312
1-İdarenin
a) Adresi : FATİH SULTAN MEHMET MAH. MEHMET AKİF ERSOY CD. NO:10 63500 AKÇAKALE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4144112045 - 4144112046
c) Elektronik Posta Adresi : akcakaledestek@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin (Diğer) ve 75.000 Litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 90.000 litre akaryakıt alınacaktır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Araçları Depolarına ve Hizmet Binalarında bulunan Jeneratörlerin Yakıt Tankları Depolarına
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teknik şartname de belirtilen şartlarda idarenin araçlarında KTS (Kartlı Tanıma Sİstemi) bulunan istasyonlarda idarenin belirleyeceği limitlerde dolum yapılacaktır 31/12/2019-30/12/2020 tarihleri arasında alım yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Destek Büro Amirliği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:10 Akçakale/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış "İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı" aslı veya tastikli suretinin verilmesi
2-İhale konusu mal alımı ile ilgili İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı veya tastikli suretinin verilmesi.
3-İstekli akaryakıt dağıtım ve kuruluşunun bayisi ise bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı tarihi kapsayacak şekildi alınmış teklif sahibinin meskul dağıtım kuruluşunun ihale konusu petrol ürünlerinin bayisi olduğunu tesvik eden belgenin asılı veya tastikli suretinin verilmesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Destek Büro Amirliği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:10 Akçakale/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR