MOLLAKENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

MOLLAKENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01091936
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/615698
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200.000 LT MOTORİN DİĞER ( EURODİSEL) 5.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MOLLAKENDİ BELEDİYESİ 4. MURAD CD. NO:35 MOLLAKENDİ/MERKEZ /ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYEMİZE AİT HİZMET ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ALIMI

MOLLAKENDİ BELEDİYESİ


BELEDİYEMİZE AİT HİZMET ARAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/615698

1-İdarenin
a) Adresi : MOLLAKENDİ 4 MURAD 35 MERKEZ ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242532222 - 4242532500
c) Elektronik Posta Adresi : mollakendibelediye@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 LT MOTORİN DİĞER ( EURODİSEL) 5.000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda Kurumumuza ait tüm araçlar, akaryakıtı yüklenici firma Akaryakıt pompa istasyonundan, Yakıt ikmal Fişi karşılığında temin edecektir
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 365 GÜN SÜRE İLE İDARENİN İSTEDİĞİ TARİH VE MİKTARLARDA TESLİM ALINACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MOLLAKENDİ BELEDİYESİ 4. MURAD CD. NO:35 MOLLAKENDİ/MERKEZ /ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye Katılacak Akaryakıt Bayileri ise: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansı"na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden "Bayilik Lisanı"nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İSTEKLİLER AKARYAKIT ÜRÜNLERİNE AİT TSE BELGELERİNİ SUNMAK ZORUNDADIR.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde yapılan Her türlü akaryakıt ürünleri satımına ilişkin sunulan iş deneyim belgeleri benzer iş olarak değerlendirilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MOLLAKENDİ BELEDİYESİ 4. MURAD CD. NO:35 MOLLAKENDİ/MERKEZ /ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR