KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

Akaryakıt satın alınacaktır

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/609482
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz benzin (95 oktan) 5.000 litre 2) Motorin (Diğer) 15.000 litre 3) Motorin 1.000 litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kamu Denetçiliği Kurumu ( Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU


Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/609482

1-İdarenin
a) Adresi : Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Cad. No:4 Kavaklıdere ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124652200 - 3124652298
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ombudsman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1) Kurşunsuz benzin (95 oktan) 5.000 litre 2) Motorin (Diğer) 15.000 litre 3) Motorin 1.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren İhale konusu olan kurşunsuz benzin ve motorin (Diğer) İdarenin araçlarına takılacak olan "Taşıt Tanıma Sistemi" ile Yüklenicinin başta Ankara ve Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarından partiler halinde teslim alınacaktır. Motorin ise talep oldukça sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Kurumun hizmet binasında bulunan jeneratörün deposuna Yüklenici tarafından teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren İhale konusu olan kurşunsuz benzin ve motorin (Diğer) İdarenin araçlarına takılacak olan "Taşıt Tanıma Sistemi" ile Yüklenicinin Ankara ve Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarından partiler halinde teslim alınacaktır. Motorin ise talep oldukça sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde Kurumun hizmet binasında bulunan jeneratörün deposuna Yüklenici tarafından teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kamu Denetçiliği Kurumu ( Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA)
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler dağıtıcı ise, akaryakıt olarak tanımlanan ürünleri dağıtım hakkına sahip olduğuna dair Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "Dağıtıcı Lisansı" belgesi istekli akaryakıt pazarlama bayii ise Petrol Piyasası Kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayi Lisansı" ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesi" ni teklifleri ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kamu Denetçiliği Kurumu Z02 nolu oda (Satınalma) (Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:4 Çankaya/ANKARA ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR