İLLER BANKASI A.Ş. KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İLLER BANKASI A.Ş. KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/615939
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İller Bankası A.Ş. Kayseri Bölge Müdürlüğünün Hizmet Alım İhalesiyle Kiraladığı 7 (Yedi) Adet Araca Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılarak 1 Yıl (12 Ay) süreyle 19.000 Litre Akaryakıt Motorin (Diğer) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bölge Müdürlüğümüzün hizmet alım ihalesiyle kiraladığı araçlara takılacak taşıt tanıma sistemi ile 1 yıl (12 ay) süreyle Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve ülke genelindeki diğer illere yapılacak görevlendirmelerde ihtiyaca göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey pompa teslimi şeklinde teslim edecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İller Bankası A.Ş. Kayseri Bölge Müdürlüğü Mevlana Mah. Kocasinan Bul. No: 147 38090 Kocasinan/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLLER BANKASI AŞ KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT (MOTORİN-DİĞER) MAL ALIMI


İLLER BANKASI AŞ KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT (MOTORİN-DİĞER) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/615939

1-İdarenin
a) Adresi : Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:147 38090 Mevlana KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522228924 - 3522228826
c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.kayseri@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İller Bankası A.Ş. Kayseri Bölge Müdürlüğünün Hizmet Alım İhalesiyle Kiraladığı 7 (Yedi) Adet Araca Taşıt Tanıma Sistemi Kullanılarak 1 Yıl (12 Ay) süreyle 19.000 Litre Akaryakıt Motorin (Diğer) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bölge Müdürlüğümüzün hizmet alım ihalesiyle kiraladığı araçlara takılacak taşıt tanıma sistemi ile 1 yıl (12 ay) süreyle Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve ülke genelindeki diğer illere yapılacak görevlendirmelerde ihtiyaca göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey pompa teslimi şeklinde teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında, hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlar için alınacak motorin (diğer), sözleşme süresince araçların ihtiyacına binaen Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat illeri ve Türkiye genelinde peyderpey olarak Yükleniciye ait Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından araçlara takılan Taşıt Tanıtım Cihazı ile alınacaktır. Yüklenici firma ihale konusu malı, sözleşme süresi içerisinde İdarenin ihtiyacına göre istenilen zaman ve miktarda peyderpey pompa teslimi şeklinde teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Kayseri Bölge Müdürlüğü Mevlana Mah. Kocasinan Bul. No: 147 38090 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatları gereğince; İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu ise; Teklif sahibine Enerji Piyasası Düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi, İstekli Akaryakıt Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibine, bayisi olduğu kuruluşunun verdiği ve iş bitimine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu Bayilik Belgesi ve Sözleşmesi ve ilgili belediye başkanlığı tarafından verilmiş “İş Yeri Açma İzin Belgesi” Belgelerin aslı veya idare tarafından “Aslı Görülmüştür” onayı ile idareye teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Kayseri Bölge Müdürlüğü Mevlana Mah. Kocasinan Bul. No: 147 38090 Kocasinan/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR