ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ÇARDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091769
Şehir : Denizli / Çardak
Yayınlandığı Gazeteler

DEHA 20 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/613313
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan),70.000 Litre Motorin (Euro dizel). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çardak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mah. İtfaiye Sok. No:1 20350 Çardak/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇARDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/613313

1-İdarenin
a) Adresi : Hürriyet Mahallesi İtfaiye Sok. No:1 20350 ÇARDAK/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2588512160 - 2588512059
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@cardak.bel.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan),70.000 Litre Motorin (Euro dizel).
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Taşıt Tanıma Sistemi'ne dahil istasyonlardan ALICI' ya ait olan veya hizmet alımı yöntemi ile kiraladığı ATC montesi yapılan araçların akaryakıt depolarına yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : İşin başlama tarihi: 01/01/2020 işin bitiş tarihi : 31/12/2020' dir. Taşıt Tanıma Sistemine dahil istasyonlardan ALICI' ya ait olan veya hizmet alımı yöntemi ile kiraladığı ATC montesi yapılan araçların akaryakıt depolarına yapılacaktır. Taşıt Tanıma Sistemi’ne dahil olup mal alımı sağlayacak ATC’lerin montajı yapılacak taşıt listesi; Belediye tarafından SATICI’nın bildireceği faks numarasına bildirilecektir. SATICI, ATC ve donanımların montajına sözleşmeye müteakip takacak, Böylece araç yakıtı ikmalinin başlayacağı 01 Ocak 2020 tarihine Taşıt Tanıma Sistemi hazırlanmış olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çardak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mah. İtfaiye Sok. No:1 20350 Çardak/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler;
a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerli olan, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi veya,
b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini, ihaleye katılacak olan istekliler yukarda yer verilen (a) ve (b) bentlerinde sayılan yeterlilik belgelerinden kendilerine uygun olan belge ve /veya belgeleri teklif zarfında sunacaktır.
c) Yüklenici firmanın Çardak İlçe sınırlarında en az 1 adet akaryakıt istasyonu bulunacaktır. Denizli ili Çardak ilçesi ile İzmir -Ankara illeri arasında da en az 1 er adet akaryakıt istasyonu taşıt tanıma sistemine sahip istasyon bulunduracaktır. Akaryakıt ikmaline esas olacak Taşıt Tanıma Sistemi’nin mevcut olduğunu ve söz konusu istasyonların tamamında Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin ikmalinin, yapıla bilineceğini belgeleyecektir. Taşıt Tanıma Sistemi cihazı ile Türkiye’nin her yerinde pompa teslimi ile yüklenici firma istasyonlarından alınacaktır. Türkiye’nin her yerinde en az 1 adet taşıt tanıma sistemine sahip istasyon bulunduracaktır.
Ayrıca; belirtilen grubunun tamamında en az 1 er adet taşıt tanıma sistemine sahip istasyon bulunduğunu belgeleyecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya özel sektörde akaryakıt ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çardak Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hürriyet Mah. İtfaiye Sok. No:1 20350 Çardak/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR