İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/617737
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.000- litre kurşunsuz benzin 95 oktan 20.000- litre motorin diğer Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası(Süleymaniye Cad.No:15 Fatih-İstanbul)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI İŞİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ


Akaryakıt alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/617737
1-İdarenin
a) Adresi : Süleymaniye Mah. Süleymaniye Cad 15/2 34116 Vezneciler FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124400067 - 2124400012
c) Elektronik Posta Adresi : skssatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.000- litre kurşunsuz benzin 95 oktan 20.000- litre motorin diğer
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başkanlığımız birimlerinde öğrenci hizmetlerinde kullanılan araçlar (otobüs, minibüs, ambulans, binek, ...), Başkanlığımıza bağlı ihtiyacı olan birimlerin ısıtılması, aydınlatılması ve benzeri ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında alınacak akaryakıt (Araçların İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahilinde ve istanbul dışına yapacakları seyahatlerde akaryakıt ihtiyacı olduğu zaman yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan araç tanıtım cihazı"ATC" marifeti ile alımı) alımı işi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2020 tarihinde işe başlanacak 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.Sözleşme süresi boyunca alım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İhale Odası(Süleymaniye Cad.No:15 Fatih-İstanbul)
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli Akaryakıt ve DağıtımPazarlama Kuruluşu ise; EPDK tarafından verilen ve iş bitim tarihine kadar geçerliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge;
İstekli Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise ; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilen ve iş bitim tarihine kadar geçerliği olan bayilik sözleşmesi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Bürosu (Süleymaniye Cad.No:15/2 Fatih-İstanbul) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR