AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Akaryakıt satın alınacaktır

AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075694
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : YENİCAMİİ MAH. / SÖKE
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 04.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/550390
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
275000 (ikiyüzyetmişbeşbin) Litre Motorin,30000 (otuzbin) Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenicami Mah.Akeller Cad. N:86 Söke / AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ


Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/550390

1-İdarenin
a) Adresi : YENİCAMİ MAH AKELLER CAD 86 09200 SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565130390 - 2565130290
c) Elektronik Posta Adresi : sokesulamabirligi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 275000 (ikiyüzyetmişbeşbin) Litre Motorin,30000 (otuzbin) Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdarenin talebi doğrultusunda fiş tanzim sureti ile günlük pompa teslimi ya da tankerle Birlik Merkezine veya Birlik iş makinelerinin çalışma sahalarına teslim.
c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihi 01.01.2020 itibaren 31.12.2020 tarihine kadar ihtiyaç olan akaryakıt ürünleri pey der pey teslim alınacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenicami Mah.Akeller Cad. N:86 Söke / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 26.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı , isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş istasyonlu bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayiliğin devam ettiğine dair belge ve bayilik sözleşmesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK)'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı, isteklinin Akaryakıt Ürünleri bayisi olması durumunda EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş istasyonlu bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayiliği devam ettiğine dair belge ve bayilik sözleşmesi.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler şartnamenin ekindeki (EK1) bilgi formunu tam olarak doldurarak imzalayacak, kaşeleyecek ve teklif mektubu ekinde sunacaklardır. Bilgi formu olmayan ve eksik doldurduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler geçersiz sayılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü akaryakıt ürünleri satışı işi benzer iş kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İhaleye katılacak firmaların Birliğimize satış yapacağı istasyonun Birliğimizin yenicami mah.akeller cad.n:86 söke/aydın adresindeki merkezine uzaklığı dikkate alınacaktır.Firmalar istasyonun Birlik Merkezine uzaklığını ilan tarihinden itibaren Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesi veya Söke Belediyesinden alacakları resmi onaylı belge ile tevsik edeceklerdir.Fiyat dışı unsurların kilometre cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek sayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
A: teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucunda bulunacak olan değerlendirmeye esas birim fiyatı.
B: teklif edilen birim fiyat
C: akaryakıt istasyonunun Km cinsinden idareye uzaklığı
D: mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km için arttıran katsayı idarece 0,0025 olarak kabul edilecektir..
Her türlü akaryakıt cinsi için A = B x [(C x D)+1] formülü kullanılarak
İhale dökümanlarında mevcut bulunan Uygun bedel hesap tablosu doldurulacak ve teklif mektubu ekine konulacaktır
Alınacak olan Motorin ve Kurşunsuz Benzin(95 oktan) için uygun bedel hesap tablosu oluşturulacaktır.
Teklif dosyasında uygun bedel hesap tablosu olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Birlik Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhtiyaç olan miktarlar yılı içerisinde ihtiyaç karşılığı alınacağı için tahmini rakamlardır.Yıl sonunda kullanılan miktar üzerinden işlem yapılacak olup kalan miktarın alımı yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR