İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090584
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/612324
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
170.000 Litre Motorin Diğer ve 10.000 Litre Kurşunsuz 95 oktan benzin alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sisteminin (ATOS) bulunduğu tüm alanlarda teslim alınacaktır.Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsünde bulunan Akaryakıt Deposuna İdarenin talebi halinde teslimat yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi (Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:267/1 Sarıyer/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

170000 LİTRE MOTORİN DİĞER VE 10000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN ALIMI TÜKETİM OTOMASYON SİSTEMİ (ATOS) İLE 2020 YILI İHTİYACI İÇİN MAL ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

170000 Litre Motorin Diğer ve 10000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Alımı Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) ile 2020 Yılı İhtiyacı İçin Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/612324

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No:267 Maslak Sarıyer/İSTANBUL 34398 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2126260226
c) Elektronik Posta Adresi : istanbulisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 170.000 Litre Motorin Diğer ve 10.000 Litre Kurşunsuz 95 oktan benzin alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sisteminin (ATOS) bulunduğu tüm alanlarda teslim alınacaktır.Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsünde bulunan Akaryakıt Deposuna İdarenin talebi halinde teslimat yapılacaktır
c) Teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda idare araçlarına 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri dahil ve arasındaki süreçlerde günlük dönemler halinde sürekli olarak idarece belirlenen araçlara ihtiyaç duyulduğu anda peyderpey teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İhale Birimi (Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:267/1 Sarıyer/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirlenen mal teslim süresinin sonuna kadar geçerliliği olan,Akaryakıt Ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden belgenin aslı ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
b) Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen Dağıtım Lisansının aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorunludur.

c) İstekli bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.Ayrıca Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilen bayilik lisansı belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini de ibraz etmek zorunludur.

d) Akaryakıtın verileceği istasyonun İstanbul Büyükşehir sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren Akaryakıt İstasyonu olduğunu belirleyen işyeri açma ruhsatının noter tasdikli suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektöre yapılan,bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İşletme İhale Birimi. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR