KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090054
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 25.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/603224
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5000 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 100.000 Lt Normal Dizel ( Motorin ), 3500 Lt Motorin ( Diğer ), 600 Lt Adblue Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü/ 42 Evler Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Hasan Gemici Spor Salonu Yanı No:98 İzmit /KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KOCAELİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


2020 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/603224

1-İdarenin
a) Adresi : 42 Evler Körfez Mahallesi, Salim Dervisoglu Caddesi,Hasan Gemici Spor Salonu YanıNo: 98 İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2622299174 - 2622290008
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeli@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 100.000 Lt Normal Dizel ( Motorin ), 3500 Lt Motorin ( Diğer ), 600 Lt Adblue Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İhale konusu Benzin ve Motorin alımları Yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE'nin araçlarının ihtiyacının nispetinde peyderpey yapılacaktır. İDARE?ye ait sosyal tesislerin (Yeşil alan ve çim Yüzeyli Sahaların) düzenlenmesinde kullanılan (Çim makinesi, çim traktörü, silindir, kök havalandırma makinesi, kar temizleme makinesi, sırt tırpanı vs.) iş makinelerinin pompaya (istasyona) götürülememesi sebebiyle İDARE?ce bildirilecek tesislere ait iş makinelerinin yakıt ihtiyacı bidona alınmak suretiyle karşılanacak; Müdürlüğümüze bağlı tesislerde bulunan Jeneratör ve benzeri sabit makineler için yerinde dolum yapılacak olup, yüklenici bu tür yakıt dağıtımı için her herhangi bir ek ücret talebinde bulunmayacaktır. Bu tesisler için YÜKLENİCİ seyyar kullanımlı pompa ve tesis adı tanımlı yakıt çipi yada yakıt kartı tahsis edecek, bu çip yada kartla alınan yakıt miktarı (lt.), tutarı, tarih, saat ve tesisin adını içeren döküm bilgileri araçlarda olduğu gibi ilgili sistem tarafından belirtilecektir.
c) Teslim tarihleri : 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar İdare araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü/ 42 Evler Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Hasan Gemici Spor Salonu Yanı No:98 İzmit /KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 18.12.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliye ait, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3. maddesine göre alınması zorunlu bulunan ve ihale son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış; Akaryakıt Dağıtıcı Şirketleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Dağıtım Lisansı Belgesinin, Akaryakıt Bayileri için Bayilik Lisansı Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaktır.
b) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu Bayilik Lisansı Belgesi ihale dosyası içerisinde sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü/ 42 Evler Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Hasan Gemici Spor Salonu Yanı No:98 İzmit /KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR