TAŞAĞIL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

TAŞAĞIL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/598979
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1000Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 30000Lt. Motorin (Diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası Tasagil Mahallesi 07550 Taşağıl - MANAVGAT / ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TAŞAĞIL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/598979
1-İdarenin
a) Adresi : Tasagil Beldesi Tasagil Beldesi 1 07550 Taşağıl MANAVGAT/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2427623209 - 2427623207
c) Elektronik Posta Adresi : tasagil@ogm-antalyaobm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1000Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 30000Lt. Motorin (Diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdaremizin ihtiyacı kadar günün 24 saati Yüklenicinin Akaryakıt İstasyonundan ve olağanüstü şartlarda ( Orman Yangını vs.) İdarenin belirteceği yerlerde peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra 09.12.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası Tasagil Mahallesi 07550 Taşağıl - MANAVGAT / ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Lisansı (İstasyonlu)Belgesini,
4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından almış olduğu ''İş yeri açma ve çalışma İzin belgesi''ni teklifleri ile birlikte sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsurlarda; Akaryakıt istasyonunun trafiğe açık olan yollardan akaryakıt alımı yapılacak olan idare merkezimize araçla gidiş-geliş mesafesi dikkate alınacaktır. Bu mesafeye göre en avantajlı fiyat belirlenecektir. Fiyatların eşitliği halinde idaremize en yakın olan akaryakıt istasyonu tercih edilecektir.
A=Teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıdaki yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas fiyat.
B= Teklif edilen birim fiyat.
C=Akaryakıt istasyonunun kilometre cinsinden İdareye olan uzaklığı.
D=Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km. için arttıran katsayı 0,0025 kabul edildi.
Her türlü akaryakıt cinsi için : A=Bx((CxD)+1) formülü kullanılarak ihale dokümanlarında mevcut bulunan ''uygun bedel tespit hesap tablosu'' doldurularak teklif zarfı içerisine konulacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Servisi Tasagıl Mahallesi 07550 Taşağıl - MANAVGAT / ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR