YATAĞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

YATAĞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01085835
Şehir : Muğla / Yatağan
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 19.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/590735
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
80.000 Lt Motorin, 20.000 Lt Euro Diesel, 900 Lt 95 oktan kurşunsuz benzin, 600 Lt Adblue, 200 Lt 30 Numara Yağ, 80 Lt 2T yağ ve alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Konak Mah. Atatürk Cad. No:4/A Kat:1 Oda No:A103 Yatağan MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YATAĞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/590735
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-YATAĞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KONAK MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 4 48500 YATAĞAN/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2525725008 - 2525723485
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt Ürünleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 Lt Motorin, 20.000 Lt Euro Diesel, 900 Lt 95 oktan kurşunsuz benzin, 600 Lt Adblue, 200 Lt 30 Numara Yağ, 80 Lt 2T yağ ve alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin, Euro Diesel, Benzin ve Adblue kısmı için Peyder pey pompa teslimi ve İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde orman yangınlarında İşletmenin talebi halinde yangın mahallinde teslimat yapılacaktır. Yağ ürünleri kısmı için Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünün talebi üzerine istenilen miktar kadar Yatağan Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2020 tarihine kadar idarenin istediği tarih ve saatte ihtiyacı kadar motorin benzin ve adblue kısmı için peyder pey pompa teslimi ve İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde orman yangınlarında İşletmenin talebi halinde yangın mahallinde teslimat yapılacaktır. 30 Numara yağ ve 2 T Yağ ürünleri kısmı için Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünün talebi üzerine istenilen miktar kadar Yatağan Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01/01/2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2019 - 09:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Konak Mah. Atatürk Cad. No:4/A Kat:1 Oda No:A103 Yatağan MUĞLA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1 - İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
2 - İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi.
3 - İstekliye ait Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
4 - İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.
5- İsteklinin İdarenin bulunduğu Yatağan İlçesi (Belediye) Sınırları içerisinde en az 1(bir) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ATC ile yakıt verebileceği sisteme kayıtlı en az 10 (on) akaryakıt istasyonu adres listesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR