AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01080169
Şehir : Sakarya / Akyazı
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYAHALK 09.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/561058
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akyazı Belediyesi Hizmet Araçları için 2020 yılı 420000 Litre Motorin (Diğer) ve 10000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akyazı Belediyesi Teknik Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnönü Mah. 7014 Sok. No:21 AKYAZI/SAKARYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKYAZI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Akyazı Belediyesi Hizmet Araçları İçin 2020 Yılı 420000 Litre Motorin Katkılı ve 10000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/561058

1-İdarenin

a) Adresi

:

İnönü Mahallesi 7014 Sokak No:21 54400 AKYAZI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2644378007 - 2644378501

c) Elektronik Posta Adresi

:

destek@akyazi.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akyazı Belediyesi Hizmet Araçları için 2020 yılı 420000 Litre Motorin (Diğer) ve 10000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kuzuluk Mah. Taşburun Caddesi üzerinde bulunan Akyazı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde bulunan akaryakıt tanklarına ve istasyona gelen araçların depolarına idarenin ihtiyacı doğrultusunda teslim edilecektir.Talep olması halinde Akyazı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde bulunan akaryakıt tanklarına akaryakıt nakli yüklenici tarafından yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Kuzuluk Mah. Taşburun Caddesi üzerinde bulunan Akyazı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde bulunan akaryakıt tanklarına ve istasyona gelen araçların depolarına idarenin ihtiyaç doğrultusunda teslim edilecektir. depoya akaryakıt nakli yüklenici tarafından yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akyazı Belediyesi Teknik Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnönü Mah. 7014 Sok. No:21 AKYAZI/SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

02.12.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleriş Genel Müdürlüğünce İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirlenen malın teslim süresinin sonuna kadar geçerliliği olan, Akaryakıt Dağıtım Ve Pazarlama Kuruluşu olduğunun teşvik eden yazının aslı yada noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen Dağıtım lisansının aslı ve tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
İstekli, Bir Akaryakıt Dağıtım Ve Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi ise ilgili kuruluşla imzalanmış olduğu Bayilik Sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır. ayrıca ,Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen Bayiilik Lisansı Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
akaryakıtın verileceği istasyonun faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunun belirleyen İşyeri Açma Ruhsatının aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Akaryakıt satış işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akyazı Belediyesi Teknik Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnönü Mah. 7014 Sok. No:21 AKYAZI/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR