DERİNCE BELEDİYE BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

DERİNCE BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01080318
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

DERİNCE EKSPRES 11.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/566275
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 8.000 Litre Motorin(Diğer) 450.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Derince Belediyesi Toplantı Salonu Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No:81 K:3 Derince/KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DERİNCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/566275

1-İdarenin
a) Adresi : Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:68 41900 DERİNCE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2622337100 - 2622391447
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@derince.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 8.000 Litre Motorin(Diğer) 450.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İdare ihtiyacı olan Motorin(Diğer) akaryakıt ürünlerini Taşıt Tanıma Sistemi ile yüklenicinin bayisi olduğu firmanın otomasyon sistemine sahip tüm akaryakıt istasyonlarından alabilecek ayrıca ihtiyacı olan Motorin(Diğer) ve Kurşunsuz Benzin (95 oktan) için de Yenikent Mah. İsmet Paşa Cad. No:68 Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garajı Derince/KOCAELİ adresindeki akaryakıt istasyon tanklarına boşaltılmış şekilde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/01/2020 tarihinden itibaren alıma başlanacak olup; İdare ihtiyacı olan Motorin(Diğer) akaryakıt ürünlerini Taşıt Tanıma Sistemi ile yüklenicinin bayisi olduğu firmanın otomasyon sistemine sahip tüm akaryakıt istasyonlarından alabilecek ayrıca ihtiyacı olan Motorin(Diğer) ve Kurşunsuz Benzin (95 oktan) için de Yenikent Mah. İsmet Paşa Cad. No:68 Derince Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garajı Derince/KOCAELİ adresindeki akaryakıt istasyon tanklarına boşaltılmış şekilde teslim edilecektir. ihtiyaç olan malzeme miktarı yükleniciye Fax yolu ile bildirilecek ve bu bildirimi takip eden en geç 24 saat için de talep edilen ürün idareye teslim edilecektir. Teslimat mesai saatleri içerisinde (08.00-16.00) yapılacak olup bu saatler dışında gelen ürün alınmayacak ve bir sonraki mesai gününe kadar bekletilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Derince Belediyesi Toplantı Salonu Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No:81 K:3 Derince/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler aşağıda belirtilen belgelerin herhangi birini ihale tarihi itibariyle geçerli olacak ve sözleşme süresi boyunca da geçerliliğini muhafaza edecek şekilde teklif zarfı içinde sunacaklardır.
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler Türkiye sınırları dahilinde otomatik yakıt alma sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri veya anlaşmalı istasyonları olduğuna dair belgeleri gösteren bayi listesini ihale dosyasında imzalı ve kaşeli olarak vereceklerdir.(İstekli; Derince ilçe sınırları içerisinde en az 1 anlaşmalı taşıt tanımalı akaryakıt istasyonu göstereceklerdir.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu veya özel sektöre yapılan her türlü petrol ürünleri pazarlama, dağıtım ve satışı kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Derince Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No:81 K:2 Derince/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR