MANAVGAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

MANAVGAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079590
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

NEHİR 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/553054
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70.000 litre kurşunsuz benzin (95 Oktan), 65.000 litre motorin (diğer) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EMEK MAH. 3081 SK. NO:6 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU MANAVGAT ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MANAVGAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MANAVGAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI (MOTORİN(DİĞER)-KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/553054
1-İdarenin
a) Adresi : MİMAR SİNAN MAH. HASAN FEHMİ BOZTEPE CAD. NO:141 07600 MANAVGAT/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2427463121 - 2427463047
c) Elektronik Posta Adresi : manavgat@antalya.pol.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70.000 litre kurşunsuz benzin (95 Oktan), 65.000 litre motorin (diğer)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : yüklenici firmanın göstereceği ATOS'lu akaryakıt istasyon pompaları.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yükleniciye yapılacak işe başlama talimatı ile İhale konusu akaryakıt, Yüklenici Ana Dağıtıcı firma ise Manavgat İlçesindeki ATOS bulunan bayilerinden, Yüklenici Ana Dağıtım Firmasının Bayisi ise Manavgat İlçesindeki bayisi olduğu Dağıtıcı Firmanın ATOS bulunan Bayi dağıtım istasyonlarının Manavgat ilçesindeki pompalarından, İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde 24 saat esasına göre peyderpey alınacaktır ve yüklenici tarafından teslim edilecektir. Ayrıca hizmet binalarımızda bulunan jeneratörlerin yakıta ihtiyaç duyulması durumunda yüklenici tarafından jeneratörün bulunduğu yerde dolumu yapılacaktır. İşe başlanılmasına müteakip akaryakıt alımı 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EMEK MAH. 3081 SK. NO:6 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU MANAVGAT ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 04.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak EPDK’dan alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan "Dağıtıcı Lisansı" belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini;
b) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerli olan “Bayilik Lisansı” belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli Manavgat Belediye Sınırları yerleşim yeri içerisinde ve aynı zamanda İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis sorumluluk alanı içinde olmak üzere, Manavgat İlçe Merkezinde en az 1 (bir) adet akaryakıt istasyonundan akaryakıt ikmaline esas olacak ATOS’un mevcut olduğunu belgeleyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANAVGAT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR