İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078840
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

EGE TELGRAF 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/564981
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) 9.000 Litre / Motorin (Diğer) 110.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu-Gençlik Cd.No.12 Bornova/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI


AKARYAKIT ALIMI (9000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN DİĞER - 110000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/564981

1-İdarenin
a) Adresi : GENÇLIK CADDESI NO:12 35040 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 232 3112011 - 232 3111124-3113523
c) Elektronik Posta Adresi : yatirim@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) 9.000 Litre / Motorin (Diğer) 110.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sözleşme imzalandıktan sonra; işe başlama tarihinden itibaren Yüklenici firmanın İzmir ili Bornova ilçesinde kendisine ait veya bayisi olduğu dağıtıcı şirketin bayisi olmak kaydıyla göstereceği bir akaryakıt istasyonundan idarenin göstereceği hizmet araçlarına (taşıt, iş makinesi, traktör, motosiklet) ve Üniversitemiz binalarında muhtelif yerlerde mevcut jeneratörlerin yakıt depolarına ihtiyaca binaen (2) iş günü içerisinde idarece tanzim edilen fiş mukabilinde 31.12.2020 tarihi sonuna kadar peyderpey teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra; işe başlama tarihinden itibaren Yüklenici firmanın İzmir ili Bornova ilçesinde kendisine ait veya bayisi olduğu dağıtıcı şirketin bayisi olmak kaydıyla göstereceği bir akaryakıt istasyonundan idarenin göstereceği hizmet araçlarına (taşıt, iş makinesi, traktör, motosiklet) ve Üniversitemiz binalarında muhtelif yerlerde mevcut jeneratörlerin yakıt depolarına ihtiyaca binaen (2) iş günü içerisinde idarece tanzim edilen fiş mukabilinde 31.12.2020 tarihi sonuna kadar peyderpey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu-Gençlik Cd.No.12 Bornova/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)'ndan almış olduğu istasyonlu akaryakıt bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli sureti,
İsteklilerin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayii ise;bayii bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan, teklif etmiş olduğu ürünlerinin tamamının bayii olduğunu gösteren bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak her türlü akaryakıt alımı işi kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gençlik Cd.No.12 Bornova/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR